Hodnoty polycyklických aromatických uhlovodíků v mateřském mléce

Rubriky:

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou škodliviny, které se nacházejí v životním prostředí a jsme jim všichni v určité míře vystaveni. Vznikají např. spalováním odpadů, fosilních paliv, vznikají při kouření atd.

Jsou rizikové jak pro dospělé, tak obzvláště pro děti.

Studie byla provedena v Portugalsku. Autoři analyzovali vzorky mateřských mlék a hledali 18 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)  a jejich sloučenin. Celková koncentrace se pohybovala mezi 55,2 až 1119 ng/g tuku. Nejčastěji byly detekovány naftalen, dibenz(a,h)antracen, benzo(g,h,i)pyren a fenantren. Benzo(a)pyren, známý karcinogen, detekovaný nebyl. Celková koncentrace metabolitů PAU byla 6,66 až 455 ng/g tuku. Nejčastěji se jednalo o 1-hydroxyfenantren, 1-hydroxynaftalen… Ukázalo se, že vyšší koncentrace PAU a metabolitů je v mateřském mléce žen starších 30 let a těch, jejichž dítěm mělo hmotnost nižší než 3 kg.

Tyto škodliviny tedy mohou s mateřským mlékem také přestupovat do organismu dítěte. Hodnoty, které byly naměřeny ve vzorcích mateřských mlék, ještě nepředstavují zdravotní riziko pro dítě. Je však potřeba, aby si matky hlídaly vystavení PAU, tj. aby nekouřily, nebyly vystaveny cigaretovému kouři, výfukovým plynům atd. Vystavení PAU během raného dětství totiž může vést ke snížení intelektu, poruchám chování či alergiím a astmatu.

Autoři též doporučují, aby byly hodnoty PAU v mateřském mléce standardně monitorovány. 27.07.2020

Zdroj: Exposure of nursing mothers to polycyclic aromatic hydrocarbons: Levels of un-metabolized and metabolized compounds in breast milk, major sources of exposure and infants’ health risks